Ana içeriğe atla

Stratejik Yönetim

MFİB'de Strateji ve Planlama Yönetiminin Hedefleri

Stratejik yönetim,kamu kuruluşlarının başta olmak üzere bütün kurumsal yapıların hedeflerine ulaşmasına ve katma değer yaratmasına yardımcı olan bir enstrümandır.

Bu doğrultuda, MFİB’nin kurumsal stratejisi ve stratejik planlama yönetimi; kurumsal vizyonumuz ile bu vizyona ulaşmak için yöntem ve hedeflerin belirlenmesini; MFİB'nin kamu değeri yaratabileceği potansiyel gelişim alanları ve fırsatları değerlendirken  kurumsal performansın takibini kapsar.

MFİB’de Strateji ve Planlama Yönetimi, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve stratejik kaynak tahsisine ilişkin faaliyetler aracılığıyla risk ve kriz yönetimi alanlarında veriye dayalı karar alma yapısının temelini oluştururken aynı zamanda MFİB'nin insan kaynakları yönetimine de destek sağlamaktadır.

MFİB’nin Strateji ve planlama yönetimi faaliyetleri, MFİB'yi dünyadaki en iyi performans gösteren kamu proje yönetimi otoritelerinden biri haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak,  MFİB’nin stratejik yönetimi, MFİB'nin kurumsal ilerlemesini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını teşvik etmektedir.

Kurumsal Politika Yönetimi

MFİB'nin Kurumsal Politika Çerçevesi (CFCU IPF), Birimimizin bilinen ve bilinebilecek durum ve koşullara karşı kurumsal yaklaşımını belirler.

Kurumsal Politika Çerçevesi, Cumhurbaşkanlığının ve/veya Bakanlığın benimsediği politikalar doğrultusunda MFİB'nin üstlendiği rol ve sorumluluklara ve kurumsal uygulama tarzını etkileyen başlıca konulara ilişkin belgeli ve geniş kapsamlı eylemlerin bütünüdür.

Kurumsal Politika Çerçevesi, aynı zamanda MFİB’nin stratejisinin oluşturulmasını ve uygulanmasını belirler ve kurumsal hedeflere ulaşmada yöneticilerin planlarını, kararlarını ve eylemlerini yönlendirir.

Kurumsal Strateji Yönetimi

Kurumsal Strateji Yönetimi temel olarak kurum faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere ayrılan kaynakların, gelecek vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik amaçlara uyumlu hale getirmesini amaçlar.

MFİB’nin Stratejik hedeflerine ulaşma durumunu izlemek ve izlemeye bağlı değerlendirmeye yönelik olarak belirli dönemler için geçerli olacak stratejik planlar hazırlanmaktadır.

Stratejik Planlar MFİB’nin stratejik hedeflerine ulaşmasındaki başarı düzeyini ölçmesine yardımcı olacak kurumsal anahtar performans göstergelerini (APG) de kapsar.

Kurumsal Performans Planlaması

Kurumsal Performans Planlaması faaliyetleri kapsamında, kurumsal düzeydeki anahtar performans göstergelerinin karşılanması için her bölümün sorumluluğuna atanan anahtar performans göstergeleri oluşturulur.

Her bir anahtar performans göstergesi, stratejik planın uygulanmasına yönelik faaliyetlerin nihai sorumlularının, ilgili alt birim veya personelinin ve uygulama sürelerinin belirtildiği Performans Planlarıyla takip edilir.

Kurumsal Risk Yönetimi

Risklerin tanımlanması ve analizi, MFİB’nin iç kontrolünün önemli bileşenleri arasında yer alır. Risk değerlendirmesi yapılırken bütün yönetim kademelerinde olası risk faktörlerine önem verilir ve düzenli aralıklarla risklerin yönetilmesine ilişkin tedbirler alınır.

CFCU RMS (Risk Management Strategy), kaynakların ve kontrol sistemlerinin daha verimli hale getirilmesine hizmet eder. Kurumsal faaliyetlerin planlanması ve kaynakların buna göre tahsisi kurumsallaşmanın en önemli bileşenlerindendir. Ayrıca, bütün işlemler üzerinde %100 kontrol sağlamak veya baştan başlamak her zaman mümkün olamayacağından kontrol sisteminin optimizasyonu da kurumsal yönetim için vazgeçilmezdir.

Proje döngüsü ve diğer paydaşlarla etkileşimlerle yakın ilişki içinde tanımlanan CFCU RMS' nin temelinde:

  • MFİB'nin hedefleriyle ilgili risklerin belirlenmesi,
  • İyileştirmelerin öncelik sırasına konulabilmesi için risklerin değerlendirilmesi,
  • Risk azaltıcı tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması,

Risk yönetim sürecinin sürekli olması için takibin sağlanması yer alır.

Bilgi Güvenliği Yönetimi

MFİB, Bilgi Güvenliği sistemine ilişkin taahhüdünün gereği olarak bütün iş süreçlerini kapsayacak biçimde ISO 27001 sertifikasına sahip olmaya ve bu sertifikanın gerekliliklerini hayata geçirmeye kararlıdır. Bu doğrultuda, MFİB'nin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, MFİB'nin İç Kontrol süreci ile de uyumludur.

İş Sürekliliği Yönetimi

MFİB, olası bir afet öncesi, esnası ve sonrasında iş süreçlerinde sürekliliği sağlamak ve gerektiğinde kurum bünyesinde faaliyetlerin yeniden başlatılması sürecini yönetmek için İş Sürekliliği Planlarını (CFCU BCP-Business Continuity Plans) hazırlamakta ve bu planları düzenli olarak güncellemektedir.

İş Geliştirme Yönetimi

İş Geliştirme Yönetimi özellikle çok paydaşlı uluslararası işbirliklerinde stratejik hedeflere belirlenen zaman aralığında ulaşmak amacıyla odaklanmış, koordineli ve yürütülebilir bir proje portföyünün oluşturulmasında ve yönetilmesinde hayati öneme sahiptir.

MFİB İş Geliştirme Yönetimi (CFCU BDM- Business Development Management),  kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda katkıda bulunduğu kamusal değeri artırmaya yönelik:

  • Mevzuat gerekliliklerini belirlenmesi,
  • Organizasyonlar arası düzenlemelerin hazırlanması,
  • Yararlanıcıların veya fon sağlayıcıların  taleplerini karşılayacak çözüm önerileri tasarlanması için müzakerelerde bulunulmasını kapsar.

Değişim Yönetimi

MFİB'nin kurumsal çevikliğini destekleyecek, kapasitesini geliştirecek ve yeni koşullarda kurumsal adaptasyonu kolaylaştıracak eylemlerin hayata geçirilmesini sağlayan Değişim Yönetimiyle MFİB'nin iş süreçlerine yönelik değişim gereksinimleri ve değişim mühendisliği tasarımlarının uygulanması, hedeflere istenilen verimlilik ve etkinlikle ulaşılabilmesi için projeler şeklinde planlanmaktadır.

Fikir Yönetimi

MFİB, hizmetlerini, süreçlerini, organizasyonunu ve paydaşlarla iletişimini değiştirmeye ve geliştirmeye yardımcı olan bir inovasyon yönetimi yaklaşımı ve metodolojisini uygulamaktadır.

MFİB'nin Fikir Yönetim Sistemi (CFCU IMS-Idea Management System), “Planla, Yap, Kontrol Et, Önlem Al” (PDCA -Plan, Do, Check, Act)  yaklaşımını uygulayan “sürekli iyileştirme yönetim sistemlerinin” bir uygulama biçimi olarak tasarlanmıştır.

CFCU IMS, uluslararası olarak tanımlanan ürün/hizmetler, süreç, organizasyon, yaygınlaştırma ve işbirliği gibi bütün inovasyon alanlarındaki fikirleri, iyileştirmelere ve kurumun misyonlarını yerine getirmeye yönelik yeni yöntemlerine dönüştürmek için bir katalizör işlevi görmeyi hedeflemektedir.